Recurit

Xin chào.

Khách sạn Queen Central Hotel của chúng tôi cần tuyển những vị trí sau :

  • Vị trí 1 (...người)
  • Vị trí 2 (...người)
  • Vị trí 3 (...người)

Hồ sơ yêu cầu gồm:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Xin vui gửi hồ sơ về địa chỉ email: